Aheraine kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine, Mäetaguse vald. 
Aheraine kinnistu detailplaneering on algatatud Mäetaguse Vallavalitsus korraldusega 10. märts nr 60 aheraine katastriüksusedetailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Detailplaneeringu ala asub Ida-Viru maakonnas, Mäetaguse vallas, Väike-Pungerja külas Aheraine kinnistu (49802:002:0402) pindalaga ca 19,12 ha, edaspidi nimetatud planeeringuala suurus on 19,12 ha. Kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa :
Detailplaneeringu koostamise eesmärgid on:    
Ø      põlevkivi rikastamisjääkide (aheraine) puistangu rajamine eesmärgiga kujundada sellest puhkeotstarbeline rajatis;
Ø      Aheraine katastriüksuse maakasutuse sihtotstarbe muutmine seoses aherainepuistangu rajamisega;
Ø      puistangule kavandatavate tehnikaspordiradade asukohtade ja profiilide määramine;
Ø      planeeringualale juurdepääsuteede (s.h. aheraine veoks kasutatavate teede) asukoha ning juurdepääsuks kasutatavate olemasolevate teede määramine;
Ø      puhkeala teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide asukoha määramine;
Ø      puhkeala teenindamiseks vajalike ehitiste ja rajatiste asukohtade määramine;
Ø      planeeritaval alal servituttide vajaduse määramine;
Ø      haljastuse ja heakorrastuse s.h. säilitatavate puistute määramine;
Ø      planeeringu alaga piirneva ja aheraine ladestamiseks kasutatava puistangu hilisemate puhkeotstarbeliste kasutusvõimaluste määramine.
 
Joonis 12Planeeringuala asukoht
 
 
  
 Aheraine maaüksusele on koostatud detailplaneeringu eskiislahendus, Evox Invest OÜ töö nr. AM 1-09-09
 
Joonis 14 Detailplaneeringu eskiislahendus
 
 
 
 
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise käigus hinnati kolme alternatiivi:
 
Ø      alternatiiv 0 - säilib olemasolev olukord ja kinnistul jätkub looduslik metsauuenemine
 
Ø      Alternatiiv 1- detailplaneeringu eskiislahenduses kavandatud tegevus.
 
Ø      Alternatiiv 2- aherainepuistangu rajamine.
Aheraine kinnistu täidetakse aherainega ja aherainemägi moodustab terviku kõrvalkinnistul asuva olemasoleva aherainemäega.
 
 
Alternatiivide kaalukust hinnates detailplaneeringus kavandatava tegevuse elluviimine pikemas perspektiivis kõige suurema positiivse mõjuga. Hinnates kavandatava tegevusega kaasnevaid mõjusid ja erinevaid lahendusi jõudis ekspertgrupp järeldusele et põlevkivi rikastamisjääkide (aheraine) puistangu rajamisega, eesmärgiga kujundada sellest puhkeotstarbeline rajatis, ei kaasne negatiivseid mõjusid , mis takistaksid planeeringulahenduse elluviimist.