Maavara kaevandamise loaga KMIN-017 määratud mäeeraldise laiendamise ning lubadega KMIN-017, KMIN-036, KMIN-041, KMIN-052, KMIN-059 ja KMIN-062 antud kaevandamise lõpetamise keskkonnamõju hindamine, Kohtla vald
 

 

Keskkonnaministeerium algatas 06.01.2010 kirjaga nr 10776‑4 keskkonnamõju hindamise seoses Eesti Energia Kaevandused AS-i kavandatava kaevandamisega Eesti põlevkivimaardlas Kohtla kaeveväljal Vanaküla VII ja VanakülaVIII mäeeraldistel ning kavandatava kaevandamise lõpetamisega lubadega KMIN‑017, KMIN‑036, KMIN‑041, KMIN‑052, KMIN‑059, KMIN‑062 määratud mäeeraldistel. Mäeeraldis Vanaküla VII ja VIII karjääriväljad asuvad Kohtla valla lõunaosas. Läänest piirneb ala endise Kohtla kaevanduse karjääriga, lõunast ja idast suletud kaevandusega nr 4. Põhjast piiravad karjäärivälja Kohtla tee ja Tallinn Narva raudtee. Lähimaks asustusüksuseks on Kohtla-Nõmme alev. Kohtla Vanaküla kaevevälja üldine arvutuslik pindala on 195,2 ha. Suur osa maastikust on looduslik rohumaa kaetud osaliselt põõsastikuga ja metsamaa. On ka põllu ja karjamaid. Arendaja Eesti Energia Kaevandused AS on esitanud taotluse karjäärivälja laiendamiseks:
  • laienduse osa nimetus VanakülaVII, laienduse pindala 0,25 ha, laienduse piiridesse jääb 8 tuh t põlevkivi aktiivset tarbevaru, mis on kogu ulatuses kaevandatav.
  • laienduse osa nimetus Vanaküla VIII, laienduse pindala 0,09 ha, laienduse piiridesse jääb 3 tuh t põlevkivi aktiivset tarbevaru, mis on kogu ulatuses kaevandatav.      
Esitatud taotluste alusel muutuks maavara kaevandamise loaga KMIN-017 määratud mäeeraldise pindala ja mäeeraldise piiridesse jääva aktiivse tarbevaru kogus.
 KMH I etapp- Alternatiivid kaevandustegevuse ajal
Reaalseks alternatiivideks konkreetses asukohas on lisaks lubadega määratud tegevusele: 

¤ 0 alternatiiv- Põlevkivi kaevandatakse olemasolevates lubades määratud karjääriväljal

¤ Alternatiiv 1- Olemasolevates lubades määratud karjääriväli suureneb 0,34 ha võrra
Karjäärivälja suurendamine ala võrra, millel puuduvad keskkonnakaitselised piirangud ja aktiivsete põlevkivivarude kaevandamine olemasoleva karjäärivälja piires on positiivse mõjuga loodusvarade säästlikule kasutamisele. Lühiajalised mõjud on alternatiiv 0 ja alternatiiv 1 puhul võrdsed sest kaevandustegevusega kaasnevad negatiivsed mõjud on juba ilmnenud. Sisuliselt on kokku 0,34 hektaril kaevandamise laiendamine senisel 131,9 hektarilisel mäeeraldisel marginaalse pindalaga (ca 0,25%) ja marginaalse täiendava keskkonnamõjuga – tegemist on kaevevälja avamise ajal eksisteerinud maaomanduse tõttu kujunenud ebamõistliku lahenduse tänasel päeval korrigeerimisega tagamaks kogu kaevevälja osas terviklik ja mõistlik terviklahendus.
Hinnates kavandatava tegevusega kaasnevaid mõjusid ja erinevaid lahendusi jõudis ekspertgrupp järeldusele et, otstarbekas on olemasolevates lubades määratud karjäärivälja suurendamine 0,34 ha võrra. 
KMH II etapp- Alternatiivid peale kaevandustegevuse lõpetamist

    ¤ Alternatiiv 2- Peale karjääriväljal kaevandamise lõppu algab looduslik metsauuenemine

    ¤ Alternatiiv 3- Peale karjääriväljal kaevandamise lõppu katendui vallid tasandatakse ja            istutatakse mets
 Alternatiivide kaalukust hinnates on alternatiiv 3 -mäetöödega samal ajal toimub vallide tasandamine ja metsa istutamine lühemas ja pikemas perspektiivis suurema positiivse mõjuga kui alternatiiv 2- peale karjääriväljal kaevandamise lõppu algab looduslik metsauuenemine. Mäetöödega samal ajal toimuva vallide tasandamisega ja metsa istutamisega kaasnev karjääriala metsastamine loob maastiku korrastatud ja rekultiveeritud ilme ja omab pikemas perspektiivis metsamajanduslikku tähtsust.
Hinnates kavandatava tegevusega kaasnevaid mõjusid ja erinevaid lahendusi jõudis ekspertgrupp järeldusele et, otstarbekas on alternatiiv 3 -mäetöödega samal ajal toimub vallide tasandamine ja metsa istutamine.